Bel direct

  Bel ons direct 24/7

0477 79 41 37
Slotenmaker Johan

27 jaar ervaring

Erkende slotenmaker

Lid van VSU

Bruggestraat 132
8755 Ruiselede

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1:

Onze offerten worden gemaakt zonder enige verbintenis van onzentwege. De leveringstermijnen welke enkel ter goeder trouw worden opgegeven, gelden in iedere geval slechts als een aanwijzing en verbinden ons niet. De vertraging van de levering kan geen aanleiding geven tot koopverbreking en/of ontbinding noch tot het toekennen van een schadevergoeding.

Artikel 2:

De klant erkent door ondertekening van de leveringsbon/servicerapport de goede werking van het geplaatste en het in goede staat verkeren van de geleverde goederen. De ondertekening volstaat als definitieve oplevering van de aangeduide werf.

Artikel 3:

De verkoper blijft eigenaar van de goederen tot de algehele betaling van de factuur.

Artikel 4:

Klachten moeten geschieden door een aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na verzending van de factuur.

Artikel 5:

De garanties op de materialen worden uitgereikt zoals onze leveranciers ons deze aanbieden.

Artikel 6:

Het toepassen van het verlaagd BTW-tarief gebeurt uitsluitend op verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 7:

Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling van de factuur uiterlijk op haar vervaldag, is er vanaf de dag volgend op de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd, en een dit tot de datum van  algehele betaling. Bovendien is bij niet betaling van de factuur uiterlijk op haar vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een schadevergoeding ad 10% op het totaal bedrag van de factuur, dit met een minimum van 50 €, onverminderd alle innings-en vervolgkosten. In geval van het niet tijdig betalen van een factuur, worden alle facturen ineens opeisbaar zonder dat er hiervoor nog enige verwittiging of ingebrekestelling is vereist.

Artikel 8:

Indien op de leveringsbon geen aanduiding gebeurt aan "Factuur gewenst" en er wordt achteraf toch beslist om een factuur te laten opmaken, of er wordt een aanpassing gevraagd van de gegevens dan wordt er een administratieve kost aangerekend van 15 € welke vooraf moet worden betaald.

Artikel 9:

Elke betwisting zal uitsluitend en op basis van het Belgisch recht door het Vredegerecht van Tielt, de rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge of de Rechtbank van Koophandel te Brugge worden beslecht.

Artikel 10:

Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig, mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper/aannemer. In geval van annulering van de klant is een forfaitaire schadevergoeding van 15% verschuldigd van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.  

Top